Laddfordon driver elkonsumtion och ställer nya krav på eldistribution

Publicerad

”Med Enequis världsledande kompetens och bolagets patentsökta system är vi perfekt positionerat för att lösa flera av de växande utmaningar som drabbar elnätet, vilka uppstår nu när samhället blir än mer elektrifierat och miljöanpassat och därmed även mer elberoende”, säger Patrik Hahne.

Vår skalbara batterilösning och styrning av elkonsumtion gör att elnätet klarar omställningen till laddningsbara fordon trots fortsatt ökad elkonsumtion. Genom att lagra solenergi och annan förnybar el med hjälp av produkter med effektbalansering kan du skapa en bekymmerslös elförsörjning och se till att alltid kunna möta ditt energibehov.

Enequi har skapats som en naturlig följd av den kompetens som finns i den sfär där även Nilar Batteries och Gycom ingår. Utvecklingen på marknaderna för elproduktion, lagring och laddningsbara fordon sammanfaller och skapar utrymme för ett bolag som Enequi.

Patentsökt system som räddar elnätet

Enequis system innebär också möjlighet för fastighetsägare att på ett lönsammare sätt dra nytta av den energi som genereras av källor till förnybar energi, framför allt av solkraft. Något förenklat kan man säga att Enequi löser problem, samtidigt som en investering i vårt system är bra för miljön och dessutom ger en attraktiv avkastning.

Dessa fördelar är möjliga att uppnå då vi har utvecklat en patentsökt hård- och mjukvara, samt har skapat ett system som löser flera utmaningar. För att till fullo se hur starkt vårt system är behöver man först förstå vilka utmaningar vårt samhälle och våra hushåll står inför när vi ska bryta med de problem som fossila bränslen har skapat. En omstöpning som skapar stora utmaningar, även om de ännu inte syns för gemene man. Processen att lägga om vår konsumtion av el pågår redan, och där är vi bara i början av en process som i dag har vunnit acceptans hos de flesta.

Elbilar – en gigantisk utmaning

En kort sammanfattning av utvecklingen är värd att berätta här. Det västerländska samhället har under flera år ökat sin elkonsumtion. Och den omfattande omställningen till laddningsbara fordon ställer ytterligare krav på eldistributionen. Inte minst i fastigheter och på laddplatser uppstår toppar i belastningen som dagens elnät inte är byggt för. Det ställer nya krav på eldistributionen och sätter press på elnätet, framför allt under vissa tider på dygnet. Vi vågar något drastiskt påstå att i en förlängning kommer elnätet – både hos det enskilda hushållet och i det allmänna nätet – att haverera på grund av nuvarande utveckling. Åtminstone om inget görs. Men den bistra verkligheten kommer självklart att tvinga fram åtgärder. Dessa åtgärder kan göras mer eller mindre smidigt och kostsamt.

Hemmen har redan nått sina kapacitetstak

Vad är det då som händer? Flera av dem som skaffat ett laddningsbart fordon har redan upplevt att det skapar problem i hemmet. När aktiviteten är som störst – när mat ska lagas, tvättmaskinen sätts i gång och elbilen pluggas in – fallerar elförsörjningen och proppen går. I vissa fall kan det avhjälpas genom en uppgradering av hushållets elförsörjning – att man helt enkelt ökar mängden ampere som kommer in till hushållet. Det kan vara en hjälp till en början, men risken är att man slår i taket ändå. Dessutom är det en kostsam historia, både installationsmässigt och i form av ökade månadstariffer. Här finns det de som försöker lösa situationen med mer eller mindre finurliga åtgärder, som att inte ladda elbilen samtidigt som man lagar mat.

”Det kanske mest extrema exemplet jag hört från en familj i min närhet är de inte kan ladda elbilen samtidigt som kaffet ska kokas. Jag vågar påstå att den familjen kommer att få stora problem om de skaffar ytterligare ett laddningsbart fordon. Ovanstående är självklart ingen uthållig situation”, säger Patrik Hahne.

Flerfamiljshus behöver Enequis lösning

Men problemet med att elektriciteten inte räcker till berör också kommersiella fastigheter och flerfamiljshus. Vad händer när exempelvis flera familjer, som bor i samma hus, väljer att skaffa elbilar eller laddhybrider? I dag förekommer det fastighetsägare som uttalat att man inte kan erbjuda laddning för hyresgästerna i någon större omfattning.

”En kollega i branschen berättade i veckan att i garaget där han parkerar, mitt i centrala Stockholm, kan max två laddningsbara fordon laddas per våning. Och det är ett garage som tar cirka 200 bilar per våning”, säger Patrik Hahne.

Till råga på allt skapar det här problem i det allmänna elnätet. Något som gör kraftbolagen allt mer bekymrade. Även om Sverige har ett förhållandevis robust elnät så börjar vi att närma oss en ohållbar situation. Sådan är situationen även i allt större delar av Europa. Ett kostsamt och omständligt alternativ är att gräva upp stora delar av dagens elnät och ersätta det med kablar som har större kapacitet.

Enequi klarar av att lösa den här allt vanligare typen av problem. Det sker genom vår mjukvara som, i kombination med hårdvaran, på ett intelligent sätt balanserar användningen av elen i fastigheten till den plats där den bäst behövs. Vi kallar det för effektbalansering. Dessutom har vi en funktion i vårt system som heter Grid Failure back-up, vilket gör att lagret kopplas på när det blir ett strömavbrott.

Intelligent mjukvara och batterIlagring

Parallellt med den här utvecklingen ställer vi i allt snabbare takt om till produktion av el från förnybara källor, framför allt solkraft och till viss del vindkraft. Här blir lösningarna allt mer effektiva. Det stora problemet är att hushållen normalt inte är hemma när produktionen av el sker, eftersom den till största delen skapas under dagtid. Hittills har alternativet för hushållen varit att sälja tillbaka elen till elbolagen med förlust. Det gör det extra intressant att själv kunna lagra den el man producerar, och sedan ha tillgång till den när man behöver den. Dessutom ökar det avkastningen på en investering i exempelvis solceller.

Flexibelt och smart

Enequis hårdvara har ett hållbar­hetstänk med miljöanpassade och återvinningsbara batterier som elen, som produceras via exempelvis solceller, enkelt kan sparas i. Hårdvaran kan liknas vid en tank som ser ut som ett kylskåp där man stoppar in batterier i ett rack. Behovet av att lagra el anpassas enkelt genom att stoppa in fler eller färre batterier. På så sätt kan en fastighet använda el från batteriet när behovet är stort och därmed bidra till att balansera eller jämna ut effekttoppar.

Billigare att lagra egen el

Att lagra sin egen el blir lönsammare i jämförelse med att köpa den från nätet, det vill säga att slippa en tariffuppgradering för klara elbilsladdning eller att sälja tillbaka den egenproducerade elen till kraftbolagen. Vi räknar med att en investering i vårt system betalar av sig på åtta till tio år. Det ger en avkastning på 8 – 9 procent årligen. Självklart är det beroende på rådande elpris och individuella förutsättningar.

”Vi står nu i begrepp att lansera vårt system i Sverige och övriga Europa. Den första generationen av färdigutvecklade produkter är redo att börja säljas, med en lagd plan för kommande kompletteringar. Det är därför vi nu tar in kapital för att bygga vidare på vår organisation med stort fokus på sälj- och marknadsföring. Vi har ett starkt utgångsläge både i Sverige och internationellt eftersom vi känner ”alla” i branschen. Något som underlättar en snabb försäljningsstart”, säger Patrik Hahne.

Satsar på att bli störst

Rekryteringar och investeringar i marknadsbearbetning kräver kapital – inte minst för att skaffa oss den position på marknaden som vårt system förtjänar. Vi både löser ett problem som blir allt mer uppenbart, samtidigt som vårt system även skapar avkastning för den som producerar el via solceller. I dag är vi ensamma om den här typen av lösning, vilken ger oss chansen att bli navet i övergången till förnybar energi för fastigheter. Vi räknar med att under nästa år inte bara lansera i Sverige, utan även i Europa och USA. Intresset har varit mycket stort när vi varit ute och talat för vårt system. Vi har därför gått till aktiemarknaden för finansiering, inför en listning på Nasdaq First North.

Patrik Hahne

Ålder: 47 år
Utbildning: KTH, IFL, Diplom. via Handels i  ”Corporate Governance”
Relevant yrkesmässig bakgrund: Industriell internationell försäljning
Olika vd-roller (fyra st inom Addtech koncernen + Gycom) och nu Enequi
Drivit Addtechs egna affärsskola (vann pris av VA som Sveriges bästa säljorganisation Mid Cap). Var med som VP i Addtech Components Sverige affärsenhet (tolv bolag i samma grupp)
Intressen: Familj, Skärgård, Kappsegling, Skidåkning (nerför och på längden)
Bil: Hybrid
Elförsörjning i hemmet: (Tyvärr) endast el från nätet
Okänd talang: Har tidigare seglat i landslaget och var nu senast totalsegrare i ÅF Gotland Runt (för andra gången). Klarar Rubics kub på under 2 min.