Hållbarhet

Enequi är sprungen ur en vision om en hållbarare värld, där energilagring och energioptimering utgör en grundbult för en nödvändig energiomställning. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att bidra till en positiv påverkan på klimatet och strävar hela tiden efter att bli bättre.

Enequi är sprungen ur en vision om en hållbarare värld, där energilagring och energioptimering
Att hållbarhet är ett av våra ledord ser vi som en självklarhet. Det enklaste sättet att få fler att ta steget och bidra till en mer hållbar energianvändning är enligt oss att göra det lönsamt – både för slutkunden och för företaget. Är det lönsamt att tänka hållbart så kommer fler att göra det!

Därför utvecklade vi QuiPower.

FNs globala mål

FN har tagit fram 17 globala mål för en hållbar utveckling. På Enequi har vi valt att fokusera vår insats där vi kan bidra som mest. Det innebär att vi jobbar aktivt med följande globala mål:

Mål 7 handlar om att alla individer ska ha tillgång till pålitlig och prisvärd energi. Det målet är precis vad Enequi dagligen arbetar med och det är här vår kärnkompetens ligger. Vi utvecklar system för energilagring och energikontroll för att optimera användandet av förnybar energi för villaägare och för kommersiella fastigheter. Det skapar värden för individen, samhället och ett stabilt elnät i hela Europa.

Mål 8 handlar om att bidra till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Där arbetar vi på Enequi aktivt med att säkra att våra affärspartners driver sin verksamhet på ett schysst sätt och att de accepterar vår uppförandekod. Det samma gäller våra egna anställda. Vi arbetar också med att bidra till att bryta de samband som finns mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Därför avser Enequi att leverera system som bidar till lönsamhet för både företag och slutanvändare och samtidigt bidrar till en bättre miljö.

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Som en del av 9.1 vill Enequi medverka för att bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet. Genom energilagring och energikontroll kan vi bidra till stabilare elnät inom och över regionala gränser. Vi verkar även för en inkluderande och hållbar industrialisering (9.2) och till 2030 vara en del av att rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser (9.4), även där ser vi att energikontroll, energilagring och energidesign kommer vara viktiga komponenter.  

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Ett av Enequi ledord är hälsa och vi värnar om mental och fysisk hälsa för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt med friskvårdsaktiviteter och initiativ för att minska välfärdssjukdomar och hjälpa våra anställda leva upp till WHO:s rekommendationer. Självklart stödjer vi även våra medarbetar som behöver hjälp med tobaksavvänjning eller annat missbruk. Även psykisk hälsa och välbefinnande är viktigt och vi genomför årligen medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal för att kunna agera och stötta så att vi kan fortsätta ha roligt och må bra på jobbet.

ESG-arbete

ESG är en förkortning av Environmental, Social och Governance.

ESG hänvisar till tre nyckelfaktorer när man mäter hållbarhet och etisk påverkan för en investering i ett företag eller en affärsverksamhet. De flesta investerare, som tar på sig ett socialt ansvar, analyserar och kontrollerar företag genom att använda ESG kriterier för urval.

ESG är alltså en samling icke-finansiella mätetal som inkluderar etiska, hållbara och företagsstyrande områden eller delar såsom att säkra att det finns implementerade system för att säkerställa ansvar samt för att kontrollera och styra ett företags klimatavtryck.

Miljö (Environmental)

 • Avfall och förorening
 • Resurstömning
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Avskogning
 • Klimatförändring

Socialt

 • Relation till anställda
 • Mångfalld
 • Arbetsförhållanden
 • Lokala gemenskaper
 • Hälsa och säkerhet
 • Konflikt

Styrning (Governance)

 • Skattegstrategi
 • Ersättning av exekutiva positioner
 • Donationer och lobby
 • Korruption och mutor
 • Diversitet och struktur hos styrelse

Här kan du läsa mer om ESG

Miljö (Environmental)

GHG (Green House Gas – växthusgas) protokollet

GHG protokollet är en internationell definition för att kartlägga utsläpp, sätta former och ramar för rapportering samt fokusera på rätt utsläppsfaktorer. Det delas upp i 3 olika områden.

 • Scope 1 – redovisar direkta växthusgasutsläpp, dvs det som verksamheten har direkt kontroll över såsom utsläpp från egna fordon och maskiner, förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger
 • Scope 2 – redovisar indirekta utsläpp från elektricitet såsom förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla
 • Scope 3 – omfattar utsläppskällorna i en organisations uppströms- och nedströmsvärdekedjor där uppström kan vara materialförbrukning, anställdas pendling, affärsresor, produktion av utrustning och nedström kan vara bearbetning, användning och sluthantering av sålda produkter
  Enligt GHG protokollet skall företag minst redovisa Scope 1 och Scope 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av indirekta utsläpp under Scope 3 beroende på verksamhet och ambitioner.

Varför mäter vi våra koldioxidutsläpp?

Enequis affärsmodell bygger på att våra produkter och tjänster hjälper fastighetsägare att ställa om till ren och miljövänlig energi. Ju bättre våra produkter och tjänster blir ur miljösynvinkel – desto mer konkurrenskraftiga blir vi.

 • Vi hjälper fastighetsägare att ta tillvara på sin förnybara produktion (och minska inköp el)
 • Vi hjälper fastighetsägare att optimera sin energianvändning (och minska inköp av el)
 • Fastighetsägarna når lättar klimatneutralitet när våra produkter har lägre koldioxidutsläpp
 • Vi blir en attraktivare arbetsgivare när vi aktivt bidrar till lägre koldioxidavtryck

Vad gör Enequi?

Enligt GHG protokollet skall företag minst redovisa Scope 1 och Scope 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av indirekta utsläpp under Scope 3 beroende på verksamhet och ambitioner.

 • Enequi utför mätning av Scope 1
 • Enequi utför mätning av Scope 2
 • Enequi utför mätning av valda delar inom Scope 3, där mätetal idag kan tas fram på ett meningsfullt sätt
 • Enequi arbetar aktivt med en färdplan för klimatneutralitet, vi ser över vår egen klimatpåverkan för att möjliggöra framtagandet av en tydlig färdplan och ett realistiskt mål för när vi kan uppnå klimatneutralitet.
 • Livcykelanalys

  En livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg för att kunna bedöma miljöpåverkan. LCA används som en del av olika styrsystem inom miljöområdet, t.ex. miljöledningssystem och miljömärkning. Med en LCA vill man få en uppfattning om miljöpåverkan, men även en uppfattning om de resursflöden som finns.

  Enequi har genomfört livscykel analys av ett QuiPower Hydride system med hjälp av tredje part. Analysen visar att de kilogram koldioxidekvivalenter som systemet genererar genom konstruktion, tillverkning och transport av ingående delar är mindre än motsvarande besparing av kilogram koldioxidekvivalenter som uppnås genom effekttoppskapning. Vilket kan ses i diagrammet nedan.

  Det är viktigt att poängtera att de energibesparande funktionerna som uppnås genom QuiPower-plattformen är betydligt fler än enbart effekttoppskapning. Effekttoppskapning avser endast sparade kilogram koldioxidekvivalenter för den bespara elanvändningen.

  Genom att använda QuiPower skapas också vidare miljönyttor vilka är svåra att påvisa i exakta uträkningar. Till exempel:
  • Minskade effekttoppar bland fastigheterna innebär ett stabilare elnät på samhällsnivå och en elanvändning/elproduktion som blir lättare att förutspå det i sin tur kan minska utsläppen av fossilt bränsle från till exempel reservkraftverks. Samt även skapa mer utrymme i elnäten och möjliggöra ytterligare elleveranser då tillgänglig reservkapacitet kan minskas.
  • QuiPower-plattformen visualiserar, automatiserar och möjliggör också tydliga energioptimeringsåtgärder som fastighetsägare kan använda för att minska sin energikonsumtion och på så vis bidra till både miljönytta och ekonomisk nytta.
  • Enequi strävar alltid efter att minska både företagets och dess kunders miljöavtryck och arbetar aktivt med underleverantörer för att minska koldioxidavtrycken vid konstruktion och transport, samt att öka den klimatnytta som användning av QuiPower-plattformen genererar.
 • Tjänstebilsutmaningen och vår bilpolicy

  På Enequi är vi fast beslutna att göra allt i vår makt för att hjälpa till med omställningen till förnybar energi och ett elektrifierat samhälle. Det är den stora ödesfrågan för vår generation. Därför är vi självklart med i Tjänstebilsutmaningen!

  Tjänstebilsutmaningen är en utmaning från Fossilfritt Sverige – ett initiativ som skapades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Utmaningen innebär att de företag som går med enbart ska köpa och leasa miljöbilar – det vill säga elbilar, laddhybrider, vätgasbilar eller biogasbilar.

  – Att gå med i Tjänstebilsutmaningen var självklart för oss. På Enequi är elektrifiering och omställning till förnybar energi grundläggande för vår affärsidé och anledningen till att vi går till jobbet varje dag. Vi brinner för den här frågan och beslutet att gå med i Tjänstebilsutmaningen var det lättaste vi tagit hittills, säger Mikael Lindgren, ekonomichef på Enequi.

  Läs mer

Socialt

Vad gör Enequi?

 • Enequi har implementerat en uppförandekod (Code of Conduct) för alla anställda, som måste läsas, accepteras och skrivas under. Vår målsättning är även att 100% av våra nyckelleverantörer skall skriva under denna uppförandekod eller själva inneha en motsvarande uppförandekod.
 • Revisioner och/eller självskattning utförs på våra nyckelleverantörer.
 • Vi utför en årlig medarbetarundersökning för att kartlägga hur Enequi är som arbetsgivare och hur våra medarbetare uppfattar både bolaget och sin närmaste chef, samt hur medarbetarna mår. Åtgärder vidtas baserat på utfall.
 • Friskvård
  På Enequi arbetar vi aktivt med friskvård och har ett friskvårdsteam som månadsvis har möten och driver aktiviteter för att aktivera våra anställda. Teamet består av medarbetare på våra olika kontor som har örat mot marken och lyssnar på vart vindarna blåser lokalt; passar det med klättring, paddel eller en gemensam fredagsjogg? Självklart drivs friskvårdsarbetet även för att stödja ökat välmående både psykiskt och fysisk och värna om minskad stress.

  Vi förstår att varje medarbetare bär ett eget ansvar och har egna förutsättningar för en hälsosam vardag. Vi vill bidra med verktyg för att var och en ska kunna utvecklas från sin startpunkt och delar med oss av verktyg för underlätta en ständig utveckling, såsom föreläsningar eller onlineverktyg.
  Läs mer

Styrning (Governance)

Vad gör Enequi?

 • Enequi har implementerat ett visselblåsarsystem där alla kan rapportera oegentligheter, eller misstanke om oegentligheter, hos företaget eller dess anställda inklusive bolagets styrelse.
 • Enequi har definierat hållbarhetsansvar inom företagsledning och styrelse.
 • Enequi har definierat de väsentligaste hållbarhetsfrågorna och utifrån det satt mätbara mål. Valet av de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna är baserat på analys av var Enequi har möjlighet att göra störst positiv inverkan. En process finns framme för att följa upp och mäta utfall.
 • Enequi arbetar för att uppnå en 40 procentig representation i företagets styrelse samt företagsledning av det underrepresenterade könet.