Enequi integritetspolicy


Gäller från 2020-06-23

1. Information om hantering av personuppgifter

Enequi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg med att dela dina uppgifter med oss. För oss på Enequi är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer att behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla Enequis kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Enequi arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på https://www.enequi.com/sv/enequi-integritetspolicy/.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Enequi AB (Enequi), Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna, organisationsnummer 559142-7538 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Enequi.

Enequi har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Enequi att följa gällande dataskyddslagstiftning. Ombudet kan kontaktas via info@enequi.com eller per telefon på 010 -122 17 00.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Enequi?

Vi samlar in dina personuppgifter när du exempelvis köper produkter, använder tjänster eller kontaktar kundservice. Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar Enequi dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Enequi använder vi dessa för de ändamål, och med stöd av den lagliga grund, som anges nedan:

A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B. För att kunna administrera förmåner kopplade till Enequi företagskonto och för säker och korrekt hantering av kontaktpersoners personuppgifter kopplade till Enequi företagskonto

Det kundavtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i kundvillkoren för Enequi företagskonto) utgör den lagliga grunden för att hantera företagsuppgifter och personuppgifter, såsom personnummer, om företaget använder en bolagsform där detta gäller som organisationsnummer eller personuppgifter som är kopplade till angivna kontaktpersoner som representerar företaget. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och administrera förmåner.

C. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är Enequis berättigade intresse som är den lagliga grunden. Behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter. Den kan innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Enequi. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Vi kommer att behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

D. För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du/företaget kan vara intresserad av. Om du är kund hos Enequi kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Enequis produkter och tjänster.

E. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events, exempelvis genom bekräftelse av anmälningar eller vid frågor eller information om vinnare.

F. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

G. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

H. För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från Enequi och inte är registrerade som Enequi-kunder

Berättigat intresse att på enskild individs begäran inte erhålla marknadsföringsutskick.

I. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som Enequi samlar in

Enequi behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder.

6. Hur Enequi använder informationen om dig som registrerad kund

När du/ni beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på Enequi kommer vi att använda din/er köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t.ex. hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av, samt om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på Enequi att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment, men också om nuvarande lösningar som du ännu inte har hittat. Vi kommer också att kunna skicka dig särskilda erbjudanden baserade på dina/företagets intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig som befintlig kund ytterligare erbjudanden utöver det som vi erbjuder till allmänheten.

Om du inte vill att vi använder din/er kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättrar våra produkter och tjänster eller förbättrar teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att begära att ditt konto tas bort.

Den kundinformation som vi sparar om dig är baserad på uppgifter som Enequi har samlat in om dig, antingen från dig eller andra aktörer som Enequi samarbetar med och där du också är kund, för att skapa den samlade informationen om dig.

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Enequi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Enequi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES och i de fall sådant sker (såsom vid systemmässig support och underhåll) så sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa parter som är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas. Exempel på sådana parter är myndigheter, företag som erbjuder självständiga betallösningar och allmänna varutransporter.

8. Lagring och lagringstid

På Enequi behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge bästa möjliga service. Vi sparar dina uppgifter så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Enequi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden

  • När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 10 år efter transaktionsdatum.
  • Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas och raderas annars efter 10 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.
  • När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av liknade Enequi produkter och tjänster, under en lagringstid av 10 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från Enequi.

Information som samlas in efter samtycke

Om du inte är köpkund men besöker Enequis webbsida kommer vi på Enequi att inhämta samtycke från dig innan vi gör någon form av registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke sparar vi så länge informationen är relevant, som längst i 10 år. Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

9. Säkerhet för dina personuppgifter

På Enequi säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Enequi hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

10. Dina rättigheter

Vi på Enequi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i vår behandlig av dina personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig. Vi gör alltid vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har även rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av uppgifterna som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Enequi tillmötesgå din begäran om radering. Oftast handlar det då om att uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Enequi. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Enequi är våra kunders personliga integritet viktig. Vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känna dig trygg med att lämna dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.