Vad är ESG?

Hållbarhet är en viktig fråga för allt liv på jorden, men vad innebär det egentligen? Vi frågade Maria Björholt, ESG-expert på Polar Structure.

Vad är ESG?

– Begreppet ESG står för Environmental, Social och Governance och är ett sätt att analysera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv. Historiskt sett har bolag enbart utvärderats utifrån finansiella värden, men ett bolags verksamhet har också påverkan på miljön (Environment), sina anställda och samhället i stort (Social). Hur effektivt ett bolag styrs är också avgörande för bolagets hållbarhet över tid (Governance).

– Environment kan bland annat handla om ett bolags klimatavtryck, vattenförbrukning, utsläpp, avfall och påverkan på biologisk mångfald. Social handlar om vilket ansvar ett bolag tar för samhället och sina anställda. Inom Social ryms bland annat arbetsvillkor, arbetsförhållanden och ställningstaganden om tvångsarbete och barnarbete, med kravställning mot hela ledet av försörjningskedjan. Governance handlar om hur effektiva processer ett bolag har för styrning. Där tittar man på styrelsesammansättning och fördelning av chefspositioner utifrån bland annat könsfördelning och mångfald, samt på hur bolaget lyckas förebygga mutor och korruption.

Vad tjänar bolag på att arbeta med ESG?

– De bolag som jobbar med hållbarhet/ESG-frågor blir mer attraktiva för kunder och konsumenter eftersom medvetenheten kring hållbarhet ökar. Möjligheter till billigare finansiering kan också vara ett resultat av ett fokuserat hållbarhetsarbete eftersom kapitalmarknaden alltmer styrs mot hållbara investeringar. Att jobba med hållbarhetsfrågor är inte bara en möjlighet till fler kunder eller billigare finansiering utan kan också handla om riskminimering. Det är inte osannolikt att bolag framöver kommer att få betala för att påverka miljön negativt. Ett bolag som har förberett sig väl kommer att ha bättre förutsättningar när sådana åtgärder införs.

För vilka är ESG intressant?

– ESG är intressant för alla bolag och även för fastighetsägare. Större bolag kommer att påverkas av lagkrav först. ESG är även intressant för konsumenter som vill motverka klimat- och miljöpåverkan, korruption och dåliga arbetsförhållanden. Först när man blir medveten om hur bolag arbetar med hållbarhet går det att aktivt göra hållbara val. Som konsument kan det vara svårt att skilja faktiskt hållbarhetsarbete från så kallad ”green washing”. Mitt främsta tips för att skilja dem åt är att leta efter siffror för att se vad bolagen faktiskt gör för att främja hållbarhet.

Maria Björholt, ESG-expert.

Hur mäts ESG?

– Det är bolags-/branschspecifikt vilka frågor ett bolag ska jobba med för att ha störst inverkan med sitt hållbarhetsarbete. ESG-perspektivet kan användas för att sätta mål för sitt hållbarhetsarbete och vara till hjälp när bolag ska redovisa sina hållbarhetssatsningar. Vi går mot ett läge där bolag har förväntningar på sig att redovisa sitt hållbarhetsarbete med siffror.

Vad är kraven för att få klassas med bra ESG?

– Det har hittills inte funnits några globala riktlinjer för att bedöma hur väl bolag lyckas med ESG-frågor. Vissa ratingbolag har tagit fram egna kriterier och gjort egna bedömningar, men skillnader branscher emellan har gjort det svårt att få till en rättvis bedömning. EU arbetar aktivt med att ta fram direktiv för att öka transparensen kring vad som får klassificeras som hållbart. I första hand kommer direktivet att omfatta större bolag, men i förlängningen kommer detta även att påverka mindre bolag.

Hur kan bolag och fastighetsägare utveckla och förbättra sitt ESG-/hållbarhetsarbete?

– Nyckeln till att förbättra sitt hållbarhets-/ESG-arbete är att identifiera inom vilka hållbarhetsfrågor det egna bolaget har störst möjlighet att påverka. Viktiga frågor för fastighetsägare är ofta energi- och vattenförbrukning, materialanvändning vid nybyggnation och avfallshantering. Ett sätt att bli mer hållbar är att installera solpaneler och energilagring. Enequis energilager kapar effekttoppar och minskar driftskostnader. Dessutom bidrar installationen till den gröna omställningen. Sol- och vindkraft är väldigt beroende av vädret, med energilagring går det att spara energi vid gynnsamma förhållanden och sedan använda den lagrade förnyelsebara energin när behov finns men inte produktion. Behovet av lagringskapacitet för förnybar energi ökar och är en viktig del av att fasa ut användandet av fossilt bränsle. Enequis energilager bäddar även för smidig elbilsladdning, och omställningen från att köra med fossilt bränsle till att köra på el bidrar ytterligare till klimatomställningen.

Vill du veta mer om ESG och hur du kan förbättra ditt hållbarhetsarbete? Kontakta oss på Enequi redan idag.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: