Kallelse till extra bolagsstämma i Enequi AB

Publicerad

Bäste aktieägare i Enequi AB. Ni kallas härmed till en extra bolagsstämma i Enequi AB, 559142-7538, torsdagen den 18 mars 2021 kl. 09:00 på bolagets huvudkontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i aktieboken senast torsdagen den 18 mars 2021, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 15 mars 2021 skriftligen till Enequi AB, Att: Mikael Lindgren, Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna eller via e-post till mikael.lindgren@enequi.com.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Särskild information med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 och den tillfälliga lagen ”lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” har styrelsen i Enequi AB beslutat att möjliggöra för sina aktieägare att utöva sin rösträtt genom att lämna fullmakt och röstinstruktioner till Patrik Walldov. Instruktioner och fullmaktsformulär för detta finns på bolagets hemsida www.enequi.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. För att förhindra smittspridningen av Covid-19 uppmuntras att aktieägare utöver sin rösträtt genom att lämna fullmakt.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Röstlängdens upprättande och godkännande
 5. Dagordningens godkännande
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ny bolagsordning
 8. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om utgivande av teckningsoptioner
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Lars Fredriksson väljs som ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Styrelsen föreslår att en justeringsman väljs att justera bolagsstämmans protokoll.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med nedan. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

BOLAGSORDNING
för Enequi AB
org.nr 559142-7538

§ 1       Bolagets företagsnamn skall vara Enequi AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsen skall ha sitt säte i Sollentuna kommun.

§ 3       Utveckling, produktion och försäljning av produkter och system inom främst fastighetsautomation, fastighetsstyrning och energi.

§ 4       Aktiekapitalet skall utgöra lägst 762 691,00 kronor och högst 3 050 764,00 kronor.

§ 5       Antalet aktier skall vara lägst 1 525 382 och högst 6 101 528.

§ 6       Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 1 suppleant.

§ 7       Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8       Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

§ 9       En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämma eller extra bolagsstämma får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Styrelsen får i samband med kallelse till stämma tillhandahålla ett fullmaktsformulär åt aktieägarna. Dessa fullmakter får samlas in av bolaget.

§ 10     På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller två justeringsmän
 4. godkännande av dagordning
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. beslut
  • a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  • b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant
 9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11     Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12     Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

____________

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om utgivande av teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av maximalt 5 % av nuvarande utestående aktier i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) liksom fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna samt på bolagets webbplats (www.enequi.com), senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Sollentuna februari 2021

Styrelsen i Enequi AB