Kallelse till extra bolagsstämma i Enequi AB

Publicerad 2023-02-24

Kallelse till extra bolagsstämma i Enequi AB (publ)

Bäste aktieägare i Enequi AB (publ), 559142-7538, ni kallas härmed till en extra bolagsstämma måndagen den 20 mars 2023 kl. 11:00 på bolagets huvudkontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 mars 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 14 mars 2023 skriftligen till Enequi AB, Att: Mikael Lindgren, Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna eller via e-post till mikael.lindgren@enequi.com.
 • I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, samt (om aktuellt) antalet biträden (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på den extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per fredagen den 10 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 14 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighets-handlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.enequi.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 695 491. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission
 8. Beslut om förändring av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Beslut om styrelsearvode
 10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Lars Fredriksson väljs som ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Styrelsen föreslår att en justeringsman väljs att justera bolagsstämmans protokoll.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 20 mars 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner, eller konvertibla skuldebrev, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med ett totalt emissionsbelopp om högst 150 miljoner kronor. Beloppet är tänkt att även ersätta återstående utrymme i bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2022. Dessa summor ackumuleras således inte. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets verksamhet och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om förändring av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

Aktieägare representerande cirka 67,3 procent av bolagets röster har föreslagit att styrelsen ska minskas med en styrelsesuppleant, samt att Per Ljungberg väljs som ordinarie styrelseledamot, Maria Björholt avgår som ordinarie styrelseledamot och att Per Ljungberg avgår som styrelsesuppleant. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Beslut om styrelsearvode (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 67,3 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 20 000 SEK till den nytillträdda ordinarie styrelseledamoten och med 50 000 SEK till den avgående ordinarie styrelseledamoten.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) liksom fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna samt på bolagets webbplats (www.enequi.com), senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Sollentuna mars 2023
Styrelsen i Enequi AB (publ)