Kallelse till extra bolagsstämma i Enequi AB

Publicerad

Kallelse till extra bolagsstämma i Enequi AB (publ)


Bäste aktieägare i Enequi AB (publ), 559142-7538, ni kallas härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 15 mars 2022 kl. 10:00 på bolagets huvudkontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 7 mars 2022, och
• anmäla sig till bolaget senast måndagen den 7 mars 2022 skriftligen till Enequi AB, Att: Mikael Lindgren, Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna eller via e-post till mikael.lindgren@enequi.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt (om aktuellt) antalet biträden (högst 2).


Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på den extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 7 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 9 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.


Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighets-handlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.enequi.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 622 411. Bolaget innehar inga egna aktier.


Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission
  8. Beslut om förändring av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  9. Beslut om styrelsearvode
  10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:


Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Lars Fredriksson väljs som ordförande vid stämman.


Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)
Styrelsen föreslår att en justeringsman väljs att justera bolagsstämmans protokoll.


Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. För att nuvarande aktieägare inte ska missgynnas förutsätter bemyndigandet att priset per nyemitterad aktie uppgår till minst 197 SEK. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att främst möjliggöra en europeisk marknadslansering, tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för produktutveckling. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget kapital för en europeisk marknadslansering, rörelsekapital, kapital för produktutveckling och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.r

Beslut om förändring av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)
Aktieägare representerande cirka 63,2 procent av bolagets röster har föreslagit att styrelsen ska utökas från fem till sex styrelseledamöter samt att Henrik Resmark och Stephan Roth nyväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Per Ljungberg väljs som styrelsesuppleant. Tobias Emanuelsson avgår i samband med detta som ordinarie styrelseledamot, övriga styrelseledamöter kvarstår.


Henrik Resmark, född 1969. Internationella ekonomlinjen från Lunds Universitet. CFO på QleanAir sedan 2013 (börsnoterat 2019), varit CFO på två bolag ägda av Investor, ett biotech- och ett mediabolag. Fem år inom investment banking på Aros Securities (projektledare inom IPO, kapitalanskaffningar och M&A). Strategikonsult och finansanalytiker på Booz Allen & Hamilton. Controller på Midway Holding. Styrelseledamot i Drupps AB.


Stephan Roth, född 1976. Handelshögskolan Stockholm. Stephan har mer än 21 års erfarenhet som investerare och strategisk rådgivare.


Per Ljungberg, född 1957. Gymnasieingenjör (Maskinteknik) och Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Försäljningsingenjör hos Ericsson samt ansvarat för Investor Relations på ASEA/ABB. VD för ABBs kapitalförvaltningsbolag i Sverige och de senaste 20 åren på olika befattningar inom Lancelot Asset Management, där han fortfarande är delägare. Sedan 2020 är han dock ej längre operativt verksam inom Lancelot utan är aktiv med att investera och stödja ett antal lovande svenska företag i stark tillväxt. Styrelseledamot i AMF Tjänstepension AB.


Beslut om styrelsearvode (punkt 9)
Aktieägare representerande cirka 63,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 20 000 SEK till var och en av de nytillträdda styrelseledamöterna samt att inget styrelsearvode ska utgå för suppleanten.


Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.


Övrigt
Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) liksom fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna samt på bolagets webbplats (www.enequi.com), senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).


Sollentuna februari 2022
Styrelsen i Enequi AB (publ)