Kallelse till årsstämma i Enequi AB

Publicerad

Kallelse till årsstämma i Enequi AB

Bäste aktieägare i Enequi AB (publ), 559142-7538, ni kallas härmed till en årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10:00 på bolagets huvudkontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 juni 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 22 juni 2023 till Enequi AB via e-post till mikael.lindgren@enequi.com.

I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt (om aktuellt) antalet biträden (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdagen den 21 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 26 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.enequi.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 695 491. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission
 13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Lars Fredriksson väljs som ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsman väljs att justera bolagsstämmans protokoll och att denna utgörs av Jesper Hagstedt.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 61,9 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att en revisor ska utses samt att ingen revisorssuppleant ska utses.

Beslut om arvode till styrelse och revisor (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 61,9 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 SEK till styrelseordföranden och med vardera 70 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 61,9 föreslår att Lars Fredriksson, Henrik Resmark, Stephan Roth, Jesper Hagstedt och Per Ljungberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Fredriksson. Vidare föreslås att bolagets revisor RSM Stockholm AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner, eller konvertibla skuldebrev, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med ett samlat emissionsbelopp om högst 50 miljoner kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Emissions beslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisning och revisionsberättelse, liksom fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna samt på bolagets webbplats (www.enequi.com), senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Sollentuna maj 2023

Styrelsen i Enequi AB (publ)


Ladda ner: