Stödtjänster

Fler och fler upptäcker fördelarna med energilagring i sin fastighet. Batteriet kan användas för att lagra solel och balansera prisskillnader på el, genom att systemet automatiserat lagrar el när den är billig för att nyttja under dyra timmar. Det här är möjligt med hjälp av en intelligent styrning till lagringen, som också kan hjälpa till att kapa effekttoppar och därmed elkostnader. En annan fördel med ett hemmabatteri är möjligheten att erbjuda stödtjänster med syfte att upprätthålla frekvensen i elnätet.

Vad är stödtjänster?

Stödtjänster innebär helt enkelt att man upplåter sitt batteri som reserv när elnätet behöver det. För detta får man i dagsläget en ersättning, som varierar beroende på batterikapacitet och hur ofta ditt batteri behövs för stabilisering. Stödtjänster kan även kallas balanstjänster, elnätsbalansering eller FCR.

Varför behövs stödtjänster?

I takt med att andelen förnybar energi ökar så uppstår nya uppmaningar kopplade till balansen i elnätet. För att elsystemet ska fungera så krävs det nämligen att det finns en balans mellan produktion och förbrukning av el. Eftersom det inte går att lagra el i stor skala så behöver elen produceras samtidigt som den ska förbrukas, vilket kan vara svårt med förnybara källor eftersom det till exempel inte alltid blåser. Svenska Kraftnät ansvarar för balanseringen av hela det svenska kraftsystemet och balansen regleras både automatiskt och manuellt. En annan del av balansarbetet står elleverantörerna för och ibland läggs arbetet ut på en extern part – en aggregator. I takt med att allt fler privatpersoner upplåter sina hemmabatterier för användning till Svenska Kraftnät så ökar möjligheterna till stabiliseringen av elnätet och det blir mindre sårbart.

Hur fungerar stödtjänster?

Aggregatorn hämtar information från alla batterier som är anslutna för stödtjänster och berättar på förhand till Svenska Kraftnät hur många batterier som kommer att finnas tillgängliga för balansering om det behövs. När behovet uppstår att balansera elnätet så används de tillgängliga resurserna för att balansera frekvensen upp eller ner.

Vad får man betalt för stödtjänster?

Vad du får i ersättning för stödtjänster kan variera, både beroende på vilken lösning du har, men även på hur mycket lagringskapacitet som ditt batteri har och hur ofta ditt batteri ”vinner” bud. Du kan räkna med omkring 4 000 kr i ersättning i månaden, men tänk på att ersättningen kan variera kraftigt beroende på årstid. Det är vanligare att få betydligt lägre ersättning under sommarhalvåret och högre ersättning under hösten och vintern.

Hur fungerar stödtjänsterna i QuiPower?

Andra batterilösningar på marknaden idag kan inte erbjuda en kombinerad funktionalitet mellan stödtjänster och intelligent styrning, vilket gör att QuiPower blir först ut på marknaden med att kunna erbjuda både sänkta, löpande elkostnader tack vare intelligent funktionalitet, samtidigt som kunden kan välja att få ersättning från Svenska Kraftnät. Tanken är att du själv ska kunna välja när du vill upplåta systemet till elnätet och när du vill nyttja det själv. Utvecklingen av stödtjänster i QuiPower är i sitt slutskede och lanseras inom kort.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: