flicka och pappa

Reservkraft

Säg hejdå till strömavbrott, dyra effekttariffer och kapacitetsbrist. Med reservkraft slipper du drabbas av otrevliga överraskningar. Enequis lösning QuiPower Storage är skalbar och passar för såväl hemmet som för företag och gallerior. Genom att inkludera tillbehöret QuiPower Off-Grid kan du använda din lagrade eller egenproducerade energi även under strömavbrott. Enequis minsta energilagringslösning ger dig kraft nog att hålla en 55 tums tv igång i över 40 timmar.

Vad är reservkraft?

Reservkraft är elenergi som kan användas oberoende av elnätet. Enequis energilager QuiPower Storage kan anpassas utefter användarens behov. Det minsta systemet kan lagra 5 kWh, men lösningen är skalbar upp till 700 kWh. Med funktionen QuiPower Off-Grid till ditt energilager får du även batteribackup vid strömavbrott.

Med reservkraft finns alltid en mängd elenergi att använda när den behövs, om det så är till att stärka upp elbilsladdning eller kapa effekttoppar vid hög och annars kostsam elförbrukning. Reservkraft är ett sätt att trygga sin eltillförsel och slippa förlita sig helt och hållet på det allt mer opålitliga elnätet. Kapacitetsbristen i Sveriges elnät växer och för att garanterat slippa stå utan elektricitet när elnätet sviker är reservkraft det enda alternativet.

kraftledningar

Det går att få reservkraft på två sätt, genom att använda lagrad energi eller genom att generera ny energi oberoende av elnätet. För att generera ny energi används reservkraftverk. Systemet består av ett reservkraftaggregat, det vill säga en kombination av flera apparater som tillsammans producerar el. Den ena apparaten, den del som omvandlar rörelseenergi till elektricitet, kallas reservkraftgenerator. De klassiska reservkraftaggregaten går på diesel, bensin eller naturgas och gör reservkraft från bränsle till el.

Med energilagringssystemet QuiPower Storage, funktionen Off-Grid och en förnybar energikälla såsom solpaneler är det möjligt att skapa en egen klimatsmart variant av reservkraftverk, som fungerar oberoende av elnätet genom att generera ström från solpaneler. En större investering i en förnybar energikälla och energilagring kan göra både fastigheter och företag helt eller delvis självförsörjande på egenproducerad el.

Elgeneratorer med fossil energi

Allteftersom behovet av reservkraft har ökat har olika lösningar för produktion av reservkraft skapats. Det finns stationära, platsmonterade reservkraftaggregat och mobila aggregat som kan flyttas vid behov. En lösning för större verksamheter, såsom företag, gallerior och kommuner, är att förlägga en enhet för reservkraft i en container. Där kan reservkraft skapas från diesel, andra bränslen eller förnybara energikällor.

Att tillverka reservkraft från bränsle till el, i stället för att omvandla befintlig energi från exempelvis solens strålar till elektricitet, påverkar miljön negativt och innebär många miljörisker eftersom aggregaten släpper ut avgaser och kan läcka drivmedel, oljor och kylmedium. Det kan gå åt mycket bensin eller diesel för att driva ett reservkraftaggregat och dessutom för anläggningen mycket oväsen.

Energimyndigheten har testat olika varianter av fossildrivna reservelverk och sammanställt en lista med generella råd inför en möjlig investering, där de bland annat skriver: ”De vanligast förekommande bristerna har visat sig vara dålig elkvalitet som resulterat i driftstörningar, förstörd utrustning och problem att starta elmotorer”.

Med Enequis energilager QuiPower Storage slipper du dålig elkvalitet, smutsiga avgasutsläpp, dyra bränsleinköp och omständligt maskinunderhåll och kan i stället använda grön el, lagrad från elnätet eller producerad från förnybara energikällor.

Lagring av grön el som alternativ till generering

I stället för att skapa elenergi vid behov är det smart och grönt att lagra den el som redan finns tillgänglig i ett energilager. Reservkraft i batteri kommer i olika varianter och för de flesta passar Enequis energilagringssystem QuiPower Storage väldigt bra, speciellt i kombination med solceller. Solceller med batteribackup utgör den kanske grönaste formen av reservkraft.

solceller

En del verksamheter, såsom sjukhus och fabriker, kräver att det finns ett konstant och stabilt flöde av elektricitet. I de fallen kan ett strömavbrott på några få sekunder få enorma konsekvenser. En batterilösning som känner av om elnätet brister och direkt kopplar in sig i dess ställe kallas UPS, vilket står för Uninterruptible Power Supply. Systemet kännetecknas just av sin snabba påkoppling, som sker så snabbt att de apparater som kopplas till systemet knappt hinner blinka till i övergången från elnät till reservkraft.

En UPS består av ett batteri och kopplas med fördel till en batteribackup på 230 V eller mer. UPS teknik kopplas in mellan vägguttag och de apparater som ska försörjas med ström. Det kan vara bra att ha UPS på företag och ansluta det till stationära datorer, eftersom arbete som inte sparas på sådana datorer tenderar att försvinna vid strömavbrott. UPS:er laddas då de inte används och är alltid redo för påkoppling. Systemet bör ses som ett komplement till annan reservkraft, till exempel QuiPower Storage, eftersom dess batteri bara räcker i ungefär en halvtimme. Att använda en UPS tillsammans med reservkraft, QuiPower Off-Grid, ger det goda från två världar.

För dig som har säkrat dina uppvärmningsmöjligheter inför strömavbrott med en vedeldad värmepanna kan det vara aktuellt att även investera i ett energilager. Utan batteribackup till din vedpanna finns risk för överhettning, vilket kan orsaka stora problem.

Är reservkraft nödvändigt för din verksamhet?

Det är ett måste med reservkraft för sjukhus och vissa andra anläggningar. När respiratorer och andra livsviktiga apparater inte får ström blir utgången dödlig och när fabriker inte kan kyla ned sina system kan det finnas risk för både brand och explosion. Reservkraft behöver inte vara direkt livsavgörande, men det kan vara bekvämt att ha en batteribackup vid strömavbrott om krisen kommer. Att uppstarten av reservkraftsystemet tar några sekunder längre än med UPS el är inte alltid hela världen. Att ha UPS på kontor är till exempel inget måste, men att ha reservkraft till att kunna använda den mest relevanta elektroniken kan vara skönt.

Fastighet i solljus

Runt om i Sverige investeras det i reservkraft inför möjliga krissituationer. Så kallade Service- och trygghetspunkter (SOT) är främst belägna på landsbygden och ska som minst bestå av en livsmedelsbutik och en närliggande drivmedelsanläggning, som med hjälp av reservkraft ska kunna vara i drift även under krissituationer. SOT är en del i Landsbygdsprogrammet och än så länge är det främst en del kommuner som har skapat så kallade SOT-punkter. Här kan du läsa om en satsning som Örnsköldsviks kommun har gjort.

Kostnader

När det gäller reservkraftslösningar bör två faktorer prioriteras högre än priset. För det första ska du välja ett system som kan erbjuda en tillräcklig mängd el för ditt behov och för det andra ska du se över hur snabbt din reservkraft behöver kunna kopplas in i händelse av ett strömavbrott. Lösningar för UPS varierar i pris och likaså gör olika reservkraftverk. För att få reservkraft som håller längre och som startar direkt vid strömbortfall på elnätet är kombinationen UPS och QuiPower Off-Grid optimal. Att få reservkraft till en låg kostnad är ingenting jämfört med att få reservkraft som fungerar och som kan lugna din oro inför möjliga kriser. Dessutom sparar du pengar på att slippa slänga mat och andra saker som förstörs under strömavbrott.

Installation

För att installera reservkraft krävs en behörig elektriker. Alla byggnader har i grunden slutna elsystem där ström bara kan tillföras via elnätet. Vill man tillföra el från andra källor behöver elektriker koppla in det. Portabla system kan kopplas direkt till de elprodukter man vill förse med ström under strömavbrott. Aggregaten har ofta vanliga eluttag där elprodukter kan kopplas in.

Vid händelse av ett strömavbrott fungerar olika reservkraftsystem på olika sätt. QuiPower Off-Grid kan koppla in reservkraft automatiskt, med hjälp av en inbyggd reservkraftsomkopplare. Vissa andra system kan inte känna av strömbortfall automatiskt. Sådana system har i stället manuella reservkraftsbrytare som fungerar som lampknappar där det går att skifta mellan ström från elnätet och reservkraft.

Elektriker

När det gäller el är det alltid viktigt att säkerställa att systemet är jordat. Jordning av reservkraft behöver lösas separat från ordinarie elsystem, vilket enklast görs med hjälp av ett så kallat jordtag.

Det finns reservkraftaggregat för 3-fas och 1-fas, samt lösningar för en mix av de båda. Vilket system du behöver avgörs av hur krävande elektronik du vill ansluta till din reservkraftslösning. En spis kräver tre faser medan en tv behöver en fas. Det går att ansluta reservkraftsomkopplare 1-fas till reservkraftaggregat med 3-fas. Spänningen i 1-fas omfattar 230V, jämfört med 3-fas som levererar en spänning på 400V.

Enequis lösning QuiPower Off-Grid kan anpassas utefter dina behov, genom enbart 3-fas eller 1-fas eller genom en blandning av de båda. Du kan alltså välja om du vill ha batteribackup 230V, 400V eller en blandning. Dessutom gör QuiPower Off-Grid att du slipper övervaka reservkraftsystemet eftersom påkopplingen sker automatiskt på bara några sekunder vid nätbortfall.

QuiPower Off-Grid – en grön och fossilfri reservkraftslösning

Bland alla marknadens reservkraftslösningar är QuiPower Off-Grid i kombination med solceller en av de allra grönaste lösningarna, men systemet är även snällt mot plånboken då det kan lagra el från elnätet när elpriset är lågt. Systemets skalbarhet från 5–700 kWh och möjligheten att kombinera energilagring med UPS gör det till en optimal lösning för verksamheter i alla storlekar.

Med Enequis energilager QuiPower Storage slipper du dålig elkvalitet, smutsiga avgasutsläpp, dyra bränsleinköp och omständligt maskinunderhåll. Systemet ger dig i stället grön el, lagrad från elnätet och/eller producerad från förnybara energikällor. Med QuiPower slipper du även lägga tid och energi på att manuellt starta ditt reservkraftsystem. QuiPower Off-Grid känner av nätbortfall och startar automatiskt på bara några få sekunder, för att sedan återgå till normalläge när elnätet fungerar som vanligt igen.

kalla fötter värms på element

För att du som har solceller eller vindkraft ska kunna ta tillvara på den el som produceras då det är strömavbrott på elnätet behöver du ha en Off-Grid-lösning. Det beror på att elnätet runt din fastighet måste vara strömlöst när strömavbrottet ska åtgärdas. Utan Off-Grid-lösning kommer din lokala energi att stängas av automatiskt, oavsett tillgång till solpaneler eller energilagring, för att inte utgöra en fara för reparatörerna.

Med reservkraft kan du sova lugnt om natten, medveten om att din verksamhet klarar av att stå emot kapacitetsbrist, strömavbrott och krissituationer. Välj QuiPower – den smarta och flexibla lösningen.

Vill du veta mer om reservkraft? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSP) har tillsammans med andra myndigheter sammanställt viktig information och vägledning för hantering av reservkraftsprocessen. Du hittar den här.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: