Användarvillkor

 1. Allmänt
  1.1. Dessa användarvillkor (“Villkor”) beskriver förhållandet mellan dig (”Användaren”, ”du” eller
  ”dig”) och Enequi AB, reg.nr. 559142-7538 (”Enequi”, ”oss” eller ”vi”) angående din
  användning av Enequis App, våra Produkter och relaterade tjänster (t ex betaltjänster i
  Appen) (”Tjänsterna”). Villkoren förklarar vidare vilka rättigheter du ger oss när du
  registrerar ditt konto och börjar använda Enequis mobilapplikation (”Appen”) som används
  tillsammans med Produkterna.
  1.2. Villkoren som beskrivs häri och avtalet mellan dig som användare och Enequi, träder i kraft
  när du installerar Appen, registrerar ditt konto och/eller accepterar Enequis Villkor och
  integritetsinformation. Om du representerar en juridisk person accepterar du Villkoren
  både för dig själv och på uppdrag av en sådan juridisk person, och du garanterar att du är
  behörig att acceptera villkoren på den juridiska personens vägnar. Detta avtal gäller tills
  vidare så länge du (eller sådan juridisk person) använder Appen.
  1.3. Som användare godkänner du att dessa Villkor är giltiga mellan Enequi och dig, och inte
  med företaget som distribuerar plattformen för Appen, t ex Apple eller Google. Enequi är
  ensamt ansvarig för Appen och dess innehåll.
  1.4. Om du är en konsument kommer Villkoren vara tillämpliga så långt som möjligt i enlighet
  med vad som tillåts enligt nationell tvingande lag i ditt bosättningsland.
 2. Användning av vår App, Produkter och Tjänster
  2.1. Appen används för installation, inställning av parametrar, styrning, övervakning och
  hantering av Enequis produkter (”Produkterna”). Användare av Appen kan antingen vara
  slutanvändare av produkten eller professionella installatörer av densamma.
  2.2. Alla Användare måste registrera sig och skapa ett konto innan Appen kan användas.
  Åtkomsträttigheter för olika Användare kommer att ställas in av installatören och/eller
  slutanvändaren/systemägaren när systemet skapas.
  2.3. Användarens personuppgifter kommer behandlas av Enequi. För information om Enequis
  behandling av personuppgifter vänligen läs vår integritetsinformation som tillhandahålls
  via Appen och på Enequis hemsida.
 3. Ändringar
  3.1. Genom att acceptera dessa Villkor förbinder du sig att följa dem under din användning av
  Appen.
  3.2. Enequi förbehåller sig rätten att göra ändringar och tillägg till dessa Villkor från tid till
  annan. Eventuella ändringar eller tillägg kommer att publiceras i Appen.
  3.3. Sådana ändringar kommer att träda i kraft 30 dagar efter Enequi har informerat om
  ändringarna.
  3.4. Användaren har rätt att avsluta kontot och avinstallera Appen, om så önskas, när
  Användaren blir medveten om sådana ändringar.
 4. Användarriktlinjer och skyldigheter
  4.1. Användaren av Appen måste vara 18 år för att registrera ett konto och använda Appen.
  4.2. Du accepterar fullt ansvar för all obehörig användning av Tjänsten av minderåriga. Du är
  ansvarig för all användning av ditt kreditkort och/eller andra betalningsmedel av en
  minderårig.
  4.3. Genom att acceptera dessa Villkor, garanterar du att; (i) du inte befinner dig i ett land som
  är föremål för ett embargo från USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s regering
  som ett ”terroriststödjande” land och (ii) du inte är listad på någon av de amerikanska
  myndigheternas lista över förbjudna eller begränsade parter.
  4.4. När du är den första slutanvändaren i ditt hushåll, kontor eller arbetsplats, och använder
  systeminställningarna i Appen, kommer du tilldelas status som huvudanvändare av
  Produkterna (”Huvudanvändare”). Huvudanvändaren kan bjuda in och ta bort andra
  Användares möjligheter att kontrollera Produkterna via Appen. Huvudanvändaren kan
  också sätta åtkomsträttigheter för samtliga Användare.
  4.5. Villkoren är inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och Enequi, och under
  inga omständigheter skapar Villkoren några rättigheter för tredje man.
 5. Prenumeration
  Generellt
  5.1. Nerladdning och användande av Appen är gratis. Däremot har du möjlighet att genomföra
  köp i Appen i form av prenumerationer för ytterligare tjänster (”Prenumeration(er)”).
  5.2. För att använda Prenumerationer i Appen måste du ha en enhet som är kompatibel med
  Enequis tekniska standard för Appen.
  5.3. När du köper en Prenumeration godkänner du de ytterligare villkor som är specifika för
  den aktuella Prenumerationen. Förutom dessa Villkor, kommer dit köp även regleras av: (i)
  informationen du ges vid köpet; och (ii) eventuella prenumerationsvillkor du accepterar för
  din specifika prenumeration (”Prenumerationsvillkor”), sammantaget ”Köpeavtalet”.
  5.4. Enequi tillhandhåller Prenumerationen enligt Köpeavtalet. Om du inte accepterar
  Köpeavtalet, kan du inte heller använda Prenumerationen. Du kommer oavsett ha tillgång
  till Appen och dess gratisinnehåll.
  5.5. Våra avgifter och abonnemangsperioder för alla Prenumerationer kan hittas på Enequis
  hemsida och i Appen och kommer alltid kommuniceras på ett tydligt sätt när du köper en
  Prenumeration. Avgifterna kan komma att variera beroende på vilken Prenumeration
  köpet avser, och Enequi förbehåller sig rätten att när som helst ändra kostnaderna efter
  eget gottfinnande och oavsett orsak. Om avgifterna ändras kommer vi informera dig
  senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft, varefter du har möjlighet att säga upp din
  Prenumeration. Genom att inte säga upp din Prenumeration, accepterar du de nya
  avgifterna för den/ de ifrågavarande Prenumerationen(erna). I avgifterna ingår inte
  dataöverföringskostnader eller avgifter som din internet- eller teleoperatör kan debitera
  dig.
  5.6. Prenumerationen betalas i förskott innan varje prenumerationsperiod och förnyas
  automatiskt tills Prenumerationen sägs upp, om inget annat stadgas i
  Prenumerationsvillkoren. Prenumerationsperioden anges i Prenumerationsvillkoren.
  5.7. Genom att acceptera dessa Villkor och Prenumerationsvillkoren, förbinder du dig att
  tillhandahålla korrekt personlig information vid behov och en giltig betalningsmetod för
  din prenumerationsperiod.
  Bindningstid och uppsägning
  5.8. Vad gäller bindningstiden och uppsägning av Prenumerationerna ska punkterna 5.8-5.11
  tillämpas om inget annat anges i samband med köpet eller i Prenumerationsvillkoren.
  5.9. Efter den initiala prenumerationsperioden kan du säga upp din Prenumeration, som
  kommer löpa ut vid slutet av din nuvarande betalningsperiod. Om du utnyttjat ett
  gratiserbjudande som ännu inte löpt ut, avslutas ditt abonnemang omedelbart.
  5.10. Enequi förbehåller sig rätten att avsluta din Prenumeration med omedelbar verkan, när
  som helst och utan att först meddela dig om du underlåter att följa Köpeavtalet eller
  tillämpliga lagar, regler eller förordningar, eller om du på annat sätt använder tjänsten
  bedrägligt eller på ett sätt som kan orsaka skada på Enequi, Enequis dotterbolag eller
  tredje part.
  5.11. En uppsägning av den betalda Prenumerationen har ingen effekt på rättigheter eller
  skyldigheter enligt dessa Villkor förutom denna klausul 5 (Prenumeration).
 6. Immateriella rättigheter
  6.1. Appen med alla tillhörande immateriella rättigheter ska, för all framtid, förbli Enequis
  exklusiva egendom. Du har ingen rätt till, inget anspråk på eller på annat sätt något
  intresse i Appen eller den immateriella egendom som är associerad med Appen, förutom
  vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.
  6.2. Genom att acceptera dessa Villkor, beviljas du en licens att använda Appen och Tjänster i
  Appen. Om inte annat överenskommits, är licensen du beviljats icke-exklusiv, fullt
  uppsägningsbar och ej överlåtbar. Denna licens ger dig inte rätt att (i) dekompilera eller på
  annat sätt försöka utröna mjukvarans funktion eller andra delar av Appen (såvida du inte
  beviljat sådana rättigheter enligt tvingande lag), (ii) skapa ytterligare kopior eller härleda
  verk från Appen, (iii) använda Appen för ändamål som är, eller kan betraktas som,
  kriminella eller omoraliska eller, (iv) koppla upp Appen till tjänster från tredje part utan
  vårt i förhand skriftliga tillstånd eller på annat sätt modifiera Appen, inklusive dess
  mjukvara.
  6.3. Enequi förbehåller sig rätten att ge dig ytterligare instruktioner om användning av Appen
  vilket du måste följa, förutsatt att sådana instruktioner inte är orimliga.
 7. Kundsupport
  7.1. I händelse av att du har problem med Appen, Produkterna eller någon av dina
  Prenumerationer, behöver hjälp och support eller om du av någon anledning är missnöjd,
  vänligen kontakta Enequi via informationen som finns under ”kontakta oss”-sektionen
  nedanför. Om du har svårigheter eller problem med användandet av vår App eller
  Produkter, vill vi att du informerar oss så tidigt som möjligt så vi eventuellt kan försöka
  hitta en lösning på dina problem.
  7.2. Företaget som tillhandahåller distributionsplattformen för Appen, har ingen skyldighet att
  tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster avseende Appen.
  7.3. Klagomål hänförliga till köpta Produkter eller installation som erhållits från andra aktörer
  än Enequi ska riktas till lämplig professionell installatör eller säljare.
 8. Garantifriskrivning
  8.1. Vi kommer använda rimlig omsorg och fackmässighet vid tillhandahållande av Appen. Du
  är emellertid införstådd i att Appen tillhandahålls i befintligt skick och att vi inte ger några
  andra löften eller garantier avseende Appen. I synnerlighet ger vi inga garantier att
  användningen av Appen inte utgör intrång i annans rättigheter eller Appens lämplighet för
  specifika syften. Vi garanterar inte heller att användningen av Appen sker utan avbrott
  eller är felfri, eller fri från förlorad data, korruption, skadlig programvara, störningar eller
  andra säkerhetsintrång.
  8.2. DEN HÄR SEKTIONEN PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM
  KONSUMENT.
 9. Enequis rättigheter
  9.1. Enequi förbehåller sig rätten att göra ändringar i Appen från tid till annan. Du är införstådd
  med att innehållet och/eller gränssnittet i Appen kan ändras, tas bort eller uppdateras
  utan att vi först meddelar dig.
  9.2. Enequi förbehåller sig rätten att uppdatera och/eller ändra de tekniska förutsättningarna
  för Appen i syfte att säkerställa säkerheten och göra förbättringar. Sådana uppdateringar
  och ändringar kommer publiceras på Enequis App och kan ibland kräva att du uppdaterar
  Appen för fortsatt användning av denne.
 10. Ansvarsbegränsning
  10.1. Enequi ansvarar inte för några indirekta skador eller följdskador för Användaren eller den
  juridiska personen som Användaren representerar, inklusive, men inte begränsat till, förlust
  av vinst, förlust av goodwill eller uteblivna affärsmöjligheter. Därutöver ska Enequi inte
  heller hållas ansvariga för interoperabiliteten (eller annat relaterat fel) mellan din terminal,
  enhet eller annan digital och/eller mobila enhet och Tjänsten som resulterar i oförmåga att
  tillhandahålla och/eller använda Appen eller andra delar av Tjänsten. Slutligen accepterar
  inte Enequi, och är därmed inte ansvarig för, eventuell interoperabilitet, fel eller annan
  underlåtenhet att leverera Tjänsten som tillhandahålls av tredje part.
  10.2. Till undvikande av missförstånd, Enequi ska inte ansvara för rättsliga anspråk hänförliga till
  Produkterna som sådana under dessa Villkor.
  10.3. Enequis ansvar är begränsat till vad som är tillåtet enligt tillämplig lag eller tvingande
  konsumentskyddslagar i konsumentens hemvistland, men inte utanför.
 11. Anspråk
  Enequi, och inte plattformsdistributören, är (i enlighet med ansvarsbegränsningen ovan)
  ansvarig för att hantera eventuella anspråk från dig eller någon tredje part relaterade till
  Appen och din användning av Appen; inklusive men inte begränsat till; (i) alla påståenden
  om att Appen inte överensstämmer med tillämpliga juridiska eller regulatoriska krav; och
  (ii) anspråk som uppstår under konsumentlagstiftning eller liknande lagstiftning.
 12. Hela avtalet
  Annat än vad anges i punkt 5.3 och som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan
  dig och Enequi, utgör Villkoren samtliga villkor mellan dig och Enequi och ersätter alla
  tidigare överenskommelser i relation till de frågor som dessa Villkor berör, vare sig de är
  skrivna eller muntliga.
 13. Överlåtelse
  Enequi förbehåller sig rätten att överlåta Villkoren, eller delar av rättigheterna däri, i sin
  helhet eller delar. Enequi har också rätt att delegera sina skyldigheter enligt Villkoren. Du
  har ej rätt att överlåta Villkoren, i sin helhet eller delar, och inte heller överföra eller
  underlicensiera dina rättigheter enligt Villkoren till tredje part.
 14. Kontakta oss
  Eventuella frågor, klagomål eller anspråk relaterade till Appen ska riktas till Enequi genom
  att använda följande kontaktinformation:
  Enequi AB
  Kung Hans Väg 3
  192 68 Sollentuna, Sverige
  e-mejl: info@enequi.com
  telefon: +46 (0)10 122 17 00
 15. Tillämplig lag och tvistelösning
  15.1. Dessa Villkor och Prenumerationsvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Köpeavtalet
  ska däremot inte på några sätt begränsa konsumenträttigheter som du kan ha rätt till
  enligt tvingande lag i det land där du bor, om Köpeavtalet strider mot sådan lag.
  15.2. Vid en tvist mellan dig som konsument och Enequi som inte kan lösas genom
  överenskommelse, ska tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174,
  101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall kommer tvisten avgöras av allmän domstol i
  Sverige.
  15.3. Europeiska kommissionen tillhandahåller en hemsida för tvistelösning online som syftar till
  att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa sina tvister utanför domstol, se https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage