Power Balancing Storage

Nu kan du äntligen köra alla prylar som du vill och samtidigt ladda elbilen … enkelt!

Power Balancing Storage

Nu kan du äntligen köra alla prylar som du vill och samtidigt ladda elbilen … enkelt!

Vi får all el att fungera. Alltid.

Det svenska cleantechbolaget Enequis patentsökta system gör det möjligt att optimera tillgänglig el-kapacitet i en fastighet. Energi från solpaneler kan enkelt lagras för att användas när energibehovet är som störst, exempelvis då fordon laddas. Vi hanterar de ökade kraven på dagens allt mer pressade elnät genom att balansera de stora variationerna i elförsörjningen som uppstår i en fastighet – inte minst nu när vi i snabb takt går över till användning av förnybar energi.

PBS betyder – Power Balancing Storage.
PBS står för Power Balancing Storage. Det betyder att systemet kan lagra energi från alla tillgängliga källor, som sedan används när ert elbehov är som störst.

Laddfordon driver elkonsumtion och ställer nya krav på eldistribution

Vår skalbara batterilösning och styrning av elkonsumtionen gör att elnätet klarar omställningen till laddningsbara fordon i kombination med fortsatt ökad elkonsumtion.

// Patrik Hahne, Enequis VD

Lagra energi – spara el och använd när den behövs som bäst

Köp elen när den är som billigast och gör av med den när den är som dyrast.

PBS fungerar som en energibuffert som tar vara på elen som solpaneler genererar under dagtid. Den kan också utnyttjas för att lagra el från nätet när energibolaget tillämpar sin lägsta taxa. Den billiga energin sparas för att sedan användas under de perioder den behövs som mest. Den sparade energin kan utnyttjas som reservkraftkälla till fastigheten under elavbrott.

Ta vara på grön energi.

Solpaneler på taken blir en allt vanligare syn både i bostadsområden och på kommersiella fastigheter. Men det är svårt att tillgodogöra sig energin från dessa. En stor del av solenergin produceras när ingen är hemma och det slutar ofta med att denna el säljs till energibolag eller nätägare med förlust.

Smart laddning i hemmet

Ladda elbilen utan att nätet sätter stopp

Idag ökar antalet laddbara fordon snabbt. En villaägare som köper en laddhybrid eller helt eldriven bil saknar ofta möjlighet till snabb laddning eftersom elförsörjningen inte räcker till. Det beror antingen på att huvudsäkringen är för svag eller att elnätet i området inte är dimensionerat för det effektuttag som krävs.

Även om tillräckligt med elenergi finns tillgänglig så kan det bli nödvändigt för hushållet att byta till en större huvudsäkring och ibland kostsam installation, samt betydligt högre fast nätavgift. Vår lösning är att istället balansera energiuttaget genom att lagra energin.

PBS-systemet har en inbyggd funktion för optimal laddning av elfordon. Så mycket energi som möjligt styrs till laddningen, med hänsyn till övriga användning i huset och vilken prioritering av dessa som ställts in i systemet. Det hanterar samtidigt enfas- och trefasladdning.

Svenska batteriframgångar ledde fram till Enequi

Möt Lars Fredriksson
– Sveriges främsta batterientreprenör

Får alla elektriska prylar att fungera

Grundprincipen är att ta hand om elenergin då den finns tillgänglig, lagra den i det inbyggda batteripaketet och med hjälp av ett 3-fassystem fördela och hantera fastighetens totala behov.

Under dagen fylls lagrets batterier upp. Antingen från egna källor som solceller och vindkraft, eller genom att man köper el under den tid då den är som billigast hos kraftbolagen. Elen fördelas sedan ut via alla tre faser efter angivet behov/inställning/programmering.

Systemet är smart och övervakar att batteriet laddas och förbrukas på rätt sätt.
Det mäter och bevakar också fastighetens behov av el och hur mycket som produceras. Systemet ser därefter till att harmonisera och balansera all tillgänglig ström/el mellan faserna för att kapa effekttoppar, som riskerar att slå ut en säkring. Vi kallar det för Robin Hood-effekten – att ta från en rik fas och ge till en fattig.

Sprängskiss

Trefassystem för effektbalansering och energilagring

För att balansera hela husets behov krävs ett trefassystem som kan samordna alla källor och användningsområden och fördela elenergin efter det totala behovet. PBS kan hantera detta för hela hushållet eller i utvalda delar.

Hög säkerhet

  • Ingen risk för självantändning eller explosion. Batterisystem med vattenbaserad, flamsäker elektrolyt.
  • Ingen risk för kortslutning ens vid lågtemperaturladdning.
  • Ingen risk för spontan energiurladdning eller snabb temperaturhöjning som kan orsaka brand eller explosion.
  • Batterimodulernas elektroder kan inte självantända eller reagera av sig själva.
  • Ingen risk för värmeöverföring mellan moduler under normal drift eller viloperioder.

Marknaden redo för ENEQUIS system

Min bedömningen är att marknaden är mogen för Enequis lösning eftersom den snabba övergången mot ett fossilfritt samhälle som också är mer elberoende ställer krav på elförsörjningen som dagens elnät och fastigheter inte klarar av. En utveckling som innebär problem som Enequi ska vara med och lösa.

//  Mats R Karlsson , Enequis ordförande

Ljusstyrning

Ett intuitivt system för att styra belysning i ditt hem med mobilen

Enequis vision är att erbjuda en komplett produktfamilj med komponenter som kommunicerar med varandra via Bluetooth och fungerar med alla befintliga elinstallationer.

Vi gör det möjligt att styra belysningen bekvämt och samtidigt få en balanserad elförsörjning i hemmet. Enequi säkerställer att varje komponent fungerar såväl fristående som i ett system, och att de kan anpassas till framtida utveckling.

Scroll to Top